प्रदेश विकास परिषदको दोश्रो बैठकमा उपस्थित महानुभावहरू