हालका पदाधिकारीहरूको नामावली

हालसम्मका पदाधिकारीहरू तथा कार्यालय प्रमुखहरूको नामावली

सि.नं.

हालसम्मका पदाधिकारीहरू नाम,थर

पद

समयावधि

डा.खिमलाल देवकोटा