हालसम्मका पदाधिकारीहरू तथा कार्यालय प्रमुखहरूको नामावली

सि.नं.

हालसम्मका पदाधिकारीहरू नाम,थर

पद

समयावधि

डा.खिमलाल देवकोटा

 

उपाध्यक्ष

 

२०७५।०२।३०-२०७६।०३।३० सम्म

श्री श्यामकुमार बस्नेत

कार्यवाहक उपाध्यक्ष

२०७६।०४।०१-२०७७।०५।०१ सम्म

डा. जगत बहादुर बस्नेत

उपाध्यक्ष

२०७८।०५।२५-२०७८।०७।१४ सम्म

डा. कृष्णराज पन्त

उपाध्यक्ष

२०७८।०९।१४-हालसम्म

                                                  हालसम्मका कार्यालय प्रमुखहरू

श्री इन्दिरा दहाल  प्रदेश सचिव २०७५।०३।०१-२०७५।०५।०१ सम्म
श्री आत्माराम सत्याल उपसचिव २०७५।०५।०५-२०७५।१२।०१
श्री अन्जन न्यौपाने उपसचिव २०७५।१२।०५-२०७६।११।२७ सम्म
श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य उपसचिव २०७७।०१।०१-२०७७।०५।०१ सम्म
श्री डण्डुराज घिमिरे प्रदेश सचिव २०७७।०५।०५-२०७८।०६।०१
श्री धनिराम शर्मा प्रदेश सचिव २०७८।०६।०१-हालसम्म