प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड-२०७८

दस्तावेज