मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र  सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५

दस्तावेज