आयोगका मा.उपाध्यक्षज्यू प्रदेश सरकारको आ.व.०७८।७९ को यस अवधिसम्म भएका खर्च तथा प्रगतिका अवस्थाहरूका बारेमा जानकारी दिनुहुदै