मिति २०७९/०६/२८ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्ण राज पन्त बाट माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कानूनका मस्यौदाहरू पेस गरिएको ।
मिति २०७९/०६/२८ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्ण राज पन्त बाट माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कानूनका मस्यौदाहरू पेस गरिएको ।
मिति २०७९/०६/२८ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्ण राज पन्त बाट माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कानूनका मस्यौदाहरू पेस गरिएको ।
मिति २०७९/०६/२८ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्ण राज पन्त बाट माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कानूनका मस्यौदाहरू पेस गरिएको ।
मिति २०७९/०६/२८ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. कृष्ण राज पन्त बाट माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कानूनका मस्यौदाहरू पेस गरिएको ।